Laman Portal berita Semasa Dan terkini!!

Wajib Baca!! Hukum Melakukan Ibadah Korban Atas Nama Ibu Bapa Yang Telah Meninggal Dunia

Ustaz yang saya hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT., Sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idul Qurban, saya ingin menyampaikan pertanyaan sbb .:
 
1. Bagaimana hukumnya bila saya ingin berkorban seekor kambing untuk (atas nama) kedua-dua orang tua saya yang sudah meninggal?

 
2. Mana yang lebih utama, berkorban dulu untuk diri sendiri (kerana saya belum berkurban) dan berkorban untuk kedua-dua orang tua yang sudah meninggal dunia?Demikian soalan ini dan atas perhatian Ustadz diucapkan terima kasih.Wassalamu'alaikum wr. wb.


 Waalikumussalam Wr Wb
 
Hukum Korban untuk Orang yang Sudah meinggal

 
Abu Hirairoh meriwayatkan dari Rasulullah saw bahawa beliau saw bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: dari sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya." (HR. Muslim) Korban seseorang yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dunia ini boleh disamakan dengan sedekah.

Imam Nawawi menyebutkan didalam Syarhnya, "Doa yang dipanjatkan, pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal demikian halnya dengan sedekah, dan kedua-dua perkara tersebut adalah ijma para ulama." (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz XI hal 122)


 Imam Nawawi juga berkata didalam Syarhnya, "Para ulama telah sependapat bahawa doa seseorang kepada orang yang sudah meninggal dunia akan sampai kepadanya demikan pula halnya dengan sedekah yang ditujukan kepada orang yang meninggal, pahalanya akan sampai kepadanya dan tidak mesti orang itu harus anaknya. (Al Majmu 'juz XV hal 522, Maktabah Syamilah)

Para ulama telah bersepakat bahawa sedekah seseorang kepada orang yang telah meninggal dunia akan sampai kepadanya, demikian pula ibadah-ibadah harta lain, seperti membebaskan budak. Adapun perselisihan dikalangan para ulama adalah pada masalah ibadah badaniyah, seperti solat, puasa, membaca Al-Quran kerana adanya riwayat dari Aisyah didalam shohihain dari Nabi saw, "Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban puasa maka hendaklah walinya berpuasa untuknya." (Majmu 'Fatawa juz V hal 466, Maktabah Syamilah)


 Dalil lain yang juga digunakan oleh para ulama didalam membolehkan korban bagi orang yang meninggal dunia adalah firman Allah swt, "dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya," (QS. An Najm: 39)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir juga menyelitkan sabda Rasulullah saw, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: dari sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya." (HR. Muslim) dan dia berkata, "Tiga golongan didalam hadis ini, sebenarnya semua berasal dari usaha, kerja keras dan amalnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, 'Sesungguhnya makanan yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri dan sesungguhnya seorang kanak-kanak adalah hasil dari usaha (orang tua) nya . "(Abu Daud, Tirmizi, an Nasai dan Ahmad) dan sedekah jariyah seperti wakaf dan yang seumpamanya adalah buah dari amal dan wakafnya.


 Firman Allah swt., "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). "(QS. Yasiin: 12) - (Tafsir Ibnu Katsir juz VII hal 465, Maktabah Syamilah)
Jadi dibolehkan seseorang berkorban untuk orang yangsudah meninggal dunia terlebih lagi jika orang yang sudah meninggal tersebut masih ada hubungan kerabat dengannya.

Korban untuk Diri Sendiri atau Orang Tua


Korban adalah suatu ibadah yang sunnah muakkadah dan ditujukan kepada kaum muslimin yang mukallaf, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dibebani oleh suatu perintah syari'ah seperti, berakal, baligh tidak dalam keadaan tidur, lupa atau mabuk serta memiliki kesanggupan financial. Sementara orang yang sudah meninggal dunia adalah orang yang terlepas daripada keperluan-keperluan diatas, bererti jelas dia tidaklah termasuk orang mukallaf.
Dalam keadaan normal, orang hidup masih terkena taklif (beban) melakukan ibadah kepada Allah swt termasuk berkorban Sehingga dirinya lebih diutamakan daripada orang yang sudah meninggal kecuali jika orang yang sudah meninggal itu telah bernazar atau berwasiat untuk melakukan qurban sebelum meninggalnya. Dalam keadaan yang kedua ini maka para ahli warisnya wajib menunaikannya walaupun diri mereka belum pernah melakukan penyembelihan korban untuk diri mereka sendiri.


 Ada riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah meninta fatwa kepada Rasulullah saw dan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia masih mempunyai tanggungan nazar namun tidak sempat berwasiat. 'Maka Rasulullah saw bersabda,' Tunaikanlah untuknya." (HR . Abu Daud)Ibnu Hazm dan orang-orang yang bersepakat dengannya berpendapat bahawa ahli waris dari orang yang meninggal diharuskan menunaikan nazar bagi orang yang mewarisinya dalam segala keadaan.
Juga hadis yang dikeluarkan dari jalur Thoriq al Qosim bin Muhammad bahawa Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah saw, Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah jika aku membebaskan budak baginya akan bermanfaat untuknya? Beliau menjawab, 'Ya.' Disebutkan: bahawa itu adalah sedekah.Disebutkan dalam kitab 'al Muwattho' dan selainnya bahawa Sa'ad bin Ubadah pergi menemui Nabi saw dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibuku berwasiat, beliau (ibu) berkata, 'Hartanya harta Saad dan dia meninggal dunia sebelum menunaikannya.' Kemudian Sa'ad mengatakan , 'Wahai Rasulullah apakah jika aku bersedekah baginya akan bermanfaat untuknya? Beliau saw menjawab. 'Ya. "
Kandungan dari hadits itu adalah menunaikan hak-hak yang wajib terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan jumhur ulama berpendapat bahawa siapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan nazar harta maka wajib ditunaikan dari pokok harta yang dimilikinya jika ia tidak berwasiat kecuali jika nazar itu berlaku disaat sakit menjelang kematiannya maka dari satu pertiga hartanya. Sementara para ulama mazhab Maliki dan Hanafi mensyaratkan orang itu berwasiat. (Nailul Author juz XIII hal 287 - 288, Maktabah Syamilah)
Penyembelihan haiwan korban boleh menjadi wajib kerana nazar, sebagaimana hadis Rasulullah saw, "Barangsiapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati Allah." (HR. Bukhari dan Muslim) dan juga firman Allah, "Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. "(QS. Al Hajj: 29) bahkan apabila orang yang melakukan nazar itu meninggal dunia, maka pelaksanaan nazar yang telah diucapkan sebelum meninggal dunia boleh diwakilkan kepada orang lain.
Hal yang perlu diingat adalah bahawa daging sembelihan yang disebabkan melaksanakan nazar tidak boleh dimakan oleh orang yang berkorban sama sekali, sebagaimana pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i yang berbeza dengan pendapat para ulama mazhab Hambali bahwa disunnahkan memakan sembelihan darinya, yaitu sepertiga dimakan, satu pertiga dibahagikan kepada karib kerabat dan satu pertiga disedekahkan. (Fatawa al Azhar juz IX hal 313, Maktabah Syamilah)Wallahu A'lamhttps://www.facebook.com/208694619607984/photos/a.208731059604340.1073741828.208694619607984/212190655925047/?type=3&theaterLabels: agama

TERIMA KASIH SUDI BACA Wajib Baca!! Hukum Melakukan Ibadah Korban Atas Nama Ibu Bapa Yang Telah Meninggal Dunia. TOLONG SHARE...!

https://telegram.me/joinchat/C6A73gqgSPgew3r9ovpDxg Chat Conversation EndBack To Top